Network Ten Header

ਭ , ࠭᪠ 拉ୠ ᤥ 㦤

2018-05-16 02:04:09
࠭᪮ 拉୮ ணࠬ 㤨 㦤 , ᪠ ⨨  ਪ ਭ.

" ࠡ⠥ 묨 ࠪ᪨ 襭ﬨ. 筮 ᫮ ⠫஢, 㦤 . 㦥 ᠭ ", —  .

" 㦤 ", — ਭ. ⠫ ࠭ — ࠭ 襭 ࠬ ਧ ࠢ, 㪠 ᫥⢨. ᢮ ஭, 㪮⥫ ࠭ ᠭ 堭, ᪠, , ⨢ ᥢ୮ ਪ, ࠭ ᥣ 믮 ᢮ 易⥫⢠, ⢥ত ᯥ樠 ୠ樮쭮 ⢠ ⮬ ࣨ.

᢮ ਫ ᮡ ࠭ ७⥩ ६ . ⢥ত ⠫ ࠭, ᮣ襭. ࠭

࠭ ઠ 㭠த । (, , ⠭, , ࠭, ଠ) 2015 ᠫ 㬥 ॣ㫨஢ ࠭᪮ 拉୮ ஡.

⭨ ਭ﫨 騩 ᥮ꥬ騩 ⢨ (), 믮 ண ᭨ ࠭ ० - 拉 ࠧࠡ⮪ ᪨ 䨭ᮢ १ ᮢ , ⮢ . ࠬ ࠧ ⨪ ᤥ ࠭ 襭 .

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.