Network Ten Header

६ ᪠, 㤥 ନ஢ ࠢ⥫⢮

2018-05-15 18:04:08
ࠢ⥫⢮ ନ । 砫 ᪮ ୠ樮쭮 ᪮ 㬠 (), ᪠ ᯮ⠬ -ᥪ १ ਩ ᪮.

" ᠬ ᮡ, (ࠢ⥫⢮ — ਬ. .) 㦥 易 ନ஢, 㦥 樨 ", — 筨 .

-2018 ன ᥢ୮ ⮫ 24-26 . ࠢ⥫⢠ 㦥 稫 । ।祭 -६஢.

-६஬ ⮭ 㠭 (㤥 ஢ 䨭ᮢ-᪨ ), -६ࠬ — ﭠ (桫), ᥩ थ (), ਩ (஬諥 ࣥ⨪), ⠫ ⪮ (ந⥫⢮), ਩ ᮢ (), 죠 ( ᯮ), ᨬ (஢ , ࠭ᯮ ) ⠭⨭ 祭 ( 砫쭨 ࠢ⥫⢠). 뫮 襭, -६ ࠭ ਩ ⭥.

﫮 ⠪ ନ஢ ⢮ ࠧ 㪥 ࠢ. ࠧ ᬠਢ . . ⢠ 죨 ᨫ쥢 砫쭨 ࠧ⥫쭮 業 " " .

饬, ࠢ⥫⢠ " 㤨 ", ᪠ ᯨ 樨 ⨭ ⢨." 㬠, न ६ ந ", — 筨 .

筨 ૠ, ࠭ ஢ . ., ࣥ ஢ .. ⮬ ⠭ 堨 맮, ᠭ 祢 ᨬ .

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.