Network Ten Header

⠭ 믫⨫ म 㡫 ᪮ࠪ⠬

2018-02-13 13:04:07
⠭ 祩⢮ 쭮 ᫨ 2, 4 . 㡫 㤠⢥ 㭨樯 ࠪ⠬, ନ ࠫ쭠 ப.

ਬ, 2016 2017 ࠢ ᮣᮢ ᫥ ᥬ . 㡫 ࠪ 㯪 窠 " ⢨ ॥ ࠪ⮢ ". 㦤 堫⭮.

. ࠫ쭮 ப 뤮 ।⠢ 㪮⥫ ࠫ쭮 祩⢠. ⠢ ⢥⢥ 㪮⥫ ⢠ " ࠢ ". ᥢப᪮ 㡫, ᨩ᪨ ⥩, 饥 ६ 㤨 ᯥ樠쭠 ᨫ ⮫ ᨨ. ਮ ६ ⠭ 易 ࠢ⥫⢠ — 㦥 ६-, 2- ࠧ.

ப⮢ ஢⢥ 㤠⢥ , 뤥 樠 ணࠬ. । ॢᨫ 95 . 㡫.

ࠤ砫쭨 ⥪ 窠.

⮣, ࠫ쭠 ப 諠 ᫥ 襭 ࠡ 㡫᪨ ࠢ த ॥. । । ⠭ ⠫ 祬 143 㡫.

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.